top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Jelle Maarten (Opdrachtnemer).

Vestigingsadres: Jelle Maarten, IJsseldijk Noord 277, 2935CP te Ouderkerk aan den IJssel. KvK-nummer: 53987373.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via email, briefpost of per telefoon. Contactgegevens vindt u op de contact pagina.

Jelle Maarten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht

tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. 
 

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt en/of bevestiging per mail ontvangt. Bij opdrachten tot €4000 volstaat een schriftelijk akkoord per email of briefpost.
 

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

1.          Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

2.          Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

 

Artikel 4 - Prijs

1.          Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2.          De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

1.          Opdrachtgever gaat akkoord met een 50% aanbetaling. Deze dient maximaal 24 uur voor de opdracht aanwezig te zijn op de rekening van Opdrachtnemer.

2.          Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. 

3.          Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.          De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
 

  • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

  • Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

  • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.          Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 

–            15% over de eerste €2500;

–            10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

–            5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

–            1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

–            0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 - Uitvoering opdracht

1.          Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.          Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3.          Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.          Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.

5.          Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Artikel 8 - Wijziging opdracht

1.          Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2.          Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3.          Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

4.          Opdrachtgever mag de opdracht, na bevestiging van offerte, niet (deels) opzeggen. Gebeurt dit wel dan wordt 25% van het totale offerte bedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 9 - Opschorting, ontbinding

1.          Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2.          Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3.          Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

Artikel 10 - Tussentijdse opzegging

1.          Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2.         Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

  • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

  • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

  • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

  • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

3.          Opdrachtgever mag de opdracht, na bevestiging van offerte, niet opzeggen. Gebeurt dit wel dan wordt 10% van het totale offerte bedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 11 - Overmacht

1.          Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2.          Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3.          Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

1.          Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2.          Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.

3.          Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

4.          Opdrachtnemer heeft het recht tot publicatie van eindproducten tenzij anders besproken en vastgelegd in de offerte. Hierbij spreken we van publicatie in de vorm van website en sociale kanalen van Opdrachtnemer.

 

Artikel 13 - Garanties

1.          Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.

2.          Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.

3.          Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemerniets aan kan doen.

4.          Data zal een periode van twee maanden beschikbaar blijven om op gevraagd te worden bij Opdrachtgever. Na een periode van twee maanden heeft Opdrachtgever het recht data te verwijderen.

 

Artikel 14 - Onderzoek

1.          Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

2.          Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 15 - Klachten

1.          Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.

2.          Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3.          Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4.          Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5.          Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

1.          Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.

2.          Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.          De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €100,00.

4.          De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5.          De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

Artikel 17 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

 

Artikel 18 - Vrijwaring

1.          Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

2.          Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3.          Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 - Intellectuele eigendom

1.          Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

2.          Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

3.          Opdrachtnemer heeft het recht eindproducten te publiceren als onderdeel van het online portfolio tenzij anders overlegd en vastgelegd in de offerte.

 

Artikel 20 - Geheimhouding

1.          Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2.          Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3.          Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

Artikel 21 - Meerwerk

Bij meerwerk* geld een mondelinge overeenkomst om het vooraf vastgestelde factuur bedrag te overschrijden. Meerwerk moet aangegeven worden voordat het uitgevoerd wordt. *onder meerwerk word werk verstaan dat buiten de vooraf bepaalde werkzaamheden valt, bijvoorbeeld extra bewerkingen of extra opnames.

 

Artikel 22 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 23 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

Artikel 25 - Bevoegde rechter

Rechtbank Rotterdam.

 

Artikel 26 – Planningsrichtlijnen

Opdrachtgever dient dit onderdeel goed door te nemen. Hierin wordt een plenaire planning geschetst.

1.          Offerte aanvraag van Opdrachtgever wordt binnen 48 uur beantwoord.

2.          Offerte dient binnen twee weken bevestigd te worden door Opdrachtgever.

3.          Aanbetaling dient maximaal 24 uur voor de opdracht aanwezig te zijn op de rekening van Opdrachtnemer.

4.          Filmdag/dagdeel/periode.

5.          Binnen het aangegeven tijdvak, ontvangt Opdrachtgever het materiaal inclusief eindfactuur.

6.          Binnen maximaal 14 dagen dient de factuur betaald te zijn.

7.          Na betaling ontvangt Opdrachtgever binnen 48 uur het materiaal.

Artikel 27 – Draaidagen

In aanvulling op artikel 8.

1.          Annulering van een draaidag kan tot 48 uur van tevoren kosteloos. Binnen 48u wordt 50% van de draaidag in rekening gebracht.

2.          Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van de draaidag en 100% van eventuele huurkosten in rekening gebracht.

3.          De Opdrachtgever dient per telefoon een annulering door te geven. De Opdrachtnemer zal de annulering schriftelijk, per email bevestigen. 

4.          De Opdrachtnemer heeft het recht, korte, zomerse kleding te dragen wanneer in de weersvoorspelling de dagtemperatuur 20 graden of hoger is. Wanneer dit niet wenselijk is, geeft de Opdrachtgever dit minimaal 24 uur van tevoren aan.

bottom of page